Da Nang International Airport Map

Impact environmental

CO₂ giảm thải môi trường

2.44 thousand tons

CO₂ emission saving

Chuyến đi thành công

1.33 millions

Happy trips

Tiết kiệm cho khách hàng

27.13 billions VND

Money saving for passengers

Our trusted partners

Our trusted partners